Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за възможно нарушение на сигурността на личните Ви данни. То е настъпило в резултат от нерегламентиран достъп до информационната система, която използваме във връзка с изпълнение на дейността си като застрахователен посредник.

Евентуалното нарушение е настъпило на 18.12.2020 г. То се изразява в нерегламентирано генериране на справка в системата, съдържаща информация за три имена, ЕГН, адрес на застрахованите лица, телефон за връзка, както и данни за вида на застраховката (каско, гражданска отговорност, имущество, злополука и т.н.), обект на застраховката (адрес на недвижимо имущество, марка, модел, регистрационен номер и рама на МПС) и премия по полицата. Към настоящия момент не може да се установят лицата, чиито данни е възможно да са изтекли, нито обемът и видът на изтеклите данни.

Веднага след получаване на уведомлението от страна на нашия партньор – обработващ лични данни, сме уведомили Комисия за защита на личните данни и сме предприели множество технически и организационни мерки за обезпечаване сигурността на обработваните и съхранявани в системата лични данни.

Уведомление 8.01.2021 г.