Застраховка Гаранция

Застраховка Гаранция. Този продукт е алтернатива на познатите банкови гаранции при различни договори. Особеното е че тази застраховка е приложима единствено при обществени поръчки. Съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016г. Специфичното е, че тази полица винаги се сключва между три страни: застраховател, възложител и изпълнител. В полицата често се вписа и посредника по застраховката. Изплащането на обезщетение активира правото на регрес на Застрахователя спрямо изпълнителя на договора по ЗОП. Застраховката на гаранции не може да съществува самостоятелно, а винаги се сключва като допълнение към подписан Договор за изпълнение.

Застраховка Гаранция

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

  • парична сума (в брой)
  • банкова гаранция (издава се от банките срещу депозит или кредитна линия)
  • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. (издава се от няколко застрахователни дружества у нас)

 

Видове полици Гаранция

  • Гаранция за участие в търг /Bid Bond/
  • Гаранция за добро изпълнение /Performance Bond/
  • Гаранции за подръжка /Maintenance Bond/
  • Гаранции за авансово плащане /Advance Payment Bond/

Ползи на „Бондовете“

Не се блокират оборотни средства. Това позволява на компанията-изпълнител да разполага със свободен капитал за други нужди. Така фирмата може да участва в много повечетъргове и  проекти, отколкото ако ползва банкова гаранция.

Застраховка  Bonds е подходяща за голям набор от фирми– строителни компании, почистващи фирми, подизпълнители, консултантски компании, IT компании, доставчици на разнородни услуги за държавната администрация.

Застраховка Гаранция