Обща гражданска отговорност

Застраховка с покритие за:

  • Суми, които застрахованият е задължен да плати на трети лица като компенсация за телесни увреждания, включително смърт, заболяване или загуба на трудоспособност, материални щети (вреди)
  • Съдебни разноски и разходи във връзка с уреждане на претенциите за вреди, покрити по условията на тази застраховка, направени с писменото съгласие на застрахователя
  • Целесъобразно направените разходи за ограничаване на вредите

Отговорност на работодателя

Застраховката покрива:

  • Обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди в размер на разликата между причинената вреда и обезщетението по общественото осигуряване
  • Разходите, които застрахованият е направил за оказване на медицинска помощ или други необходими разходи за ограничаване на вредите
  • Направените разноски по дела, водени срещу застрахования за установяване на отговорността

Професионална отговорност

Застраховка на лица:

  • Лица, упражняващи медицинска професия
  • Нотариуси
  • Адвокати
  • Участници в проектирането и строителство (по ЗУТ